Algemene voorwaarden

Creatiefatelier
De Ruijterlaan 21b
3781TJ Voorthuizen
Kamer van Koophandel

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden worden de volgende termen als partijen gebruikt
• Creatief Atelier Beptyle, gevestigd in Voorthuizen, in deze voorwaarden als atelierBepstyle wordt aangeduid;
• Klant: de opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Het accepteren van een aanbieding van Atelier Bepstyle of het uitvaardigen van een opdracht aan Atelier Bepstyle houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.2. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Atelier Bepstyle en de klant voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.3. Mogelijke afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor Atelier Bepstyle worden bedongen, worden evenzeer bedongen voor door Atelier Bepstyle ingeschakelde derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Atelier Bepstyle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen. Zeker wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de klant door Atelier Bepstyle. Atelier Bepstyle is gerechtigd opdrachten te weigeren of voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een opdracht niet geaccepteerd wordt, deelt Atelier Bepstyle dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht mee.
3.3. Atelier Bepstyle kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden als de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Atelier Bepstyle niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Maatkleding en verstelwerkzaamheden
4.1. Onder maatkleding wordt verstaan alle aangemeten, voor de klant op maat gemaakte kleding.
4.2. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
4.3. Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van door Atelier Bepstyle opgenomen maten en door de klant verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.4. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Atelier Bepstyle opgenomen maten of/en door de klant verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.5. De juistheid van de door de klant verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de klant. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nooit aan Atelier Bepstyle worden tegengeworpen.
4.6. Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Atelier Bepstyle. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig.
4.7. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Atelier Bepstyle

Artikel 5 Voorschotten, prijzen en betalingen
5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2. Betaling moet geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n): contant, of per factuur. Aan de opdracht kunnen betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per factuur wordt naast de kosten een betalingsrente in rekening gebracht.
Bij betaling binnen acht dagen mag deze rente in mindering worden gebracht. Bij betaling na 30 dagen vervalt per aangebroken maand een bedrag aan rente gelijk aan de op de factuur in rekening gebrachte rente.
5.4. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de klant een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de klant verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.
5.5. Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, mag de klant de bestelling annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Atelier Bepstyle.

5.6 Betaling in termijnen is in dat geval bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen
6.1. De verwerkingstermijnen zijn indicatief.
6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de klant of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens als er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Atelier Bepstyle.
6.3. Ter verwerking aan Atelier Bepstyle geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Atelier Bepstyle. Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk als de klant zich legitimeert, waarbij de naam en het adres op de opdrachtbon overeen moet komen.
6.4. Als de klant kiest voor bezorging, is Atelier Bepstyle gerechtigd op het door de klant opgegeven adres te bezorgen.

Artikel 7 Opdrachten en aansprakelijkheid
7.1. De klant moet Atelier Bepstyle voorafgaande aan de opdracht op de hoogte stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de klant aangeleverde kleding en/of materialen.
7.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de klant aan Atelier Bepstyle ter hand stelt, is Atelier Bepstyle niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Atelier Bepstyle.

Artikel 8 Reclames
8.1. Onder reclame wordt verstaan alle grieven van de klant ter zake de hoedanigheid van de geleverde zaken.
8.2. De klant moet de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering controleren op tekorten en/of beschadigingen.
8.3. De klant moet bij voltooiing van de opdracht onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.
8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de klant geen recht te reclameren.
8.5. Reclames over zichtbare gebreken moeten binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Atelier Bepstyle kenbaar zijn gemaakt. Als gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, moeten reclames uiterlijk binnen drie dagen aan Atelier Bepstyle kenbaar zijn gemaakt.
8.6. De zaken waarop de reclame betrekking heeft moeten door de klant voor Atelier Bepstyle ter beschikking worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Atelier Bepstyle is het de klant niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Atelier Bepstyle te retourneren.
8.7. Bij een gerechtvaardigde reclame is Atelier Bepstyle uitsluitend verplicht zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan zonder dat Atelier Bepstyle aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de klant of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. Atelier Bepstyle is niet aansprakelijk voor door de klant geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2. Atelier Bepstyle is slechts aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Atelier Bepstyle. Het recht op schadevergoeding door Atelier Bepstyle is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Atelier Bepstyle uitgesloten.
9.3. Atelier Bepstyle is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Atelier Bepstyle voor de klant verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 10 Overmacht
10.1. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Atelier Bepstyle bij overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de klant schriftelijk mee te delen en zonder dat Atelier Bepstyle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Atelier Bepstyle kan worden toegerekend, omdat de overmacht niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11 Garantie op materiaal
11.1. Atelier Bepstyle staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door hem geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze voorwaarden is bepaald.
11.2. Atelier Bepstyle verleent uitsluitend op de door hem geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.
11.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.
11.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend als de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt of op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of als de klant wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.
11.5. Als het herstel of de vervanging van de materialen door de klant zelf plaatsvindt, erkent Atelier Bepstyle geen garantieaanspraken.

Artikel 12 Garantie op verstelwerkzaamheden
12.1. Atelier Bepstyle staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze voorwaarden is bepaald.
12.2. Atelier Bepstyle verleent garantie op de uitgevoerde verstelwerkzaamheden aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:
* Er is voldaan aan de wasadviezen gegeven door de medewerkers van Atelier Bepstyle, over het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
* De kleding of materialen zijn door een medewerker van Atelier Bepstyle afgespeld en de klant gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan Atelier Bepstyle.
* De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de klant bij het afhalen, of binnen 24 uur na het afhalen. En eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Atelier Bepstyle.
12.3. Als aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Atelier Bepstyle kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.
12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend als:
* De klant niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
* De kleding of materialen niet door een medewerker van Atelier Bepstyle zijn afgespeld.
* De klant de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen, of gepast binnen 24 uur na het afhalen en eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft gemeld bij Atelier Bepstyle.
12.5. Als de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan de medewerkers van Atelier Bepstyle om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Atelier Bepstyle gestelde prijzen, of een beperkte korting te geven.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1. Door Atelier Bepstyle gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Atelier Bepstyle of door hem aangegeven derden met de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd.
13.2. Door Atelier Bepstyle aan klant verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen tekeningen, teksten, berekeningen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door de klant aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Bepstyle. Atelier Bepstyle behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.
13.3. De klant is nimmer gerechtigd door Atelier Bepstyle op zaken aangebrachte merktekens, handelsnamen en dergelijke te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
13.4. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.000,- onverminderd het recht van Atelier Bepstyle tot het verhalen van de door hem geleden schade en gemaakte kosten op de klant.

Artikel 14 Diversen
14.1. Als de klant aan Atelier Bepstyle opgave doet van een adres, is Atelier Bepstyle gerechtigd aan dat adres promotie- en reclamemateriaal te verzenden, tenzij de klant aan Atelier Bepstyle schriftelijk aangeeft dat de klant deze niet wenst te ontvangen.
14.2. Atelier Bepstyle is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.
14.3. Wanneer door Atelier Bepstyle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Atelier Bepstyle deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 15 Geschillen
15.1. De rechter in de vestigingsplaats van Atelier Bepstyle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Atelier Bepstyle het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.3 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1. Op elke overeenkomst tussen Atelier Bepstyle en de klant is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Als één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Atelier Bepstyle in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, komt de betreffende bepaling te vervallen en wordt deze vervangen door een door Atelier Bepstyle vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 17 Over deze voorwaarden
17.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
1 maart 2013

Algemene voorwaarden Cursussen workshops

18: Toepasselijkheid

18.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

18.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Atelier Bepstyle.

Artikel 19: Inschrijvingen

19.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

19.2 Atelier Bepstyle behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

19.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

19.4 Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit.

Artikel 20: Annulering en wijziging

20.1 Annulering van een cursus, workshop, training of opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum. De datum aankomst email (info@bepstyle.nl) geld als bepalend betreffende de aanzegdatum.

20.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is zoals steeds per activiteit is aangegeven wel een positief intakegesprek noodzakelijk.

20.3 Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.

20.4 Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.

20.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.

20.6 Atelier Bepstyle behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops, trainingen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 21: Betaling

21.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Atelier Bepstyle.

21.2 Bij cursussen en opleidingen waarbij de kosten hoger zijn dan 75,00 euro, wordt een aanbetaling gevraagd en dient de rest van het deelname geld uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald. Betaling in termijnen is in dat geval bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd.

21.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

21.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

21.5 Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Atelier Bepstyle gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Atelier Bepstyle om schadevergoeding te vorderen.

21.6 Zowel Atelier Bepstyle als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

21.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 22: Intellectuele eigendom

22.1 Atelier Bepstyle behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Atelier Bepstyle verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Atelier Bepstyle toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

5.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Atelier Bepstyle te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.

Artikel 23: Uitvoering van de opdracht

23.1 Indien Atelier Bepstyle niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Atelier Bepstyle het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

23.2 Atelier Bepstyle heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

23.3 Atelier Bepstyle streeft ernaar om geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Atelier Bepstyle hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Atelier Bepstyle zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Atelier Bepstyle niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.

23.4 De met Atelier Bepstyle gesloten overeenkomst leidt voor Atelier Bepstyle tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

23.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Atelier Bepstyle zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

23.6 Voor zover Atelier Bepstyle voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Atelier Bepstyle uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 24: Klachten – geschillen

24.1 Eventuele klachten over de door Atelier Bepstyle geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Atelier Bepstyle kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

24.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 25: aansprakelijkheid

25.1 Atelier Bepstyle sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

25.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Atelier Bepstyle uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Atelier Bepstyle aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

25.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 26: Geheimhouding

26.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 27: Overige bepalingen

27.1 Op de overeenkomst tussen Atelier Bepstyle en opdrachtgever (deelnemer) is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 28:  De Webshop

Producten

Sommige van onze producten zijn handgemaakt met vaak originele, oude onderdelen en dus uniek. Het is dus soms onmogelijk 2 identieke producten te bestellen. Je kunt natuurlijk wel even contact met ons opnemen en wij gaan dan proberen een soortgelijk product te maken.

Steampunk accessoires bestaan uit heel kwetsbare onderdelen zoals onderdelen uit uurwerken, behandel ze daarom aub voorzichtig en met zorgzaamheid.

Prijzen

Prijzen bij Bepstyle zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Aanbiedingen zijn duidelijk kenbaar gemaakt en hebben een tijdelijk karakter.

Bestellen en betalen

U kunt bij ons online bestellen. Minimum te bestellen bedrag ( incl. verzendkosten ) is €10,00 . BepStyle stuurt je een elektronische bevestiging van je bestelling.

Het verschuldigde bedrag dient te worden betaald middels bankoverschrijving, Ideal, paypal of credit card. Jouw bestelling wordt uit de webshop genomen en verzonden nadat het geld is ontvangen.

Ontvangen wij het geld bij overschrijving uit het buitenland niet binnen 5 werkdagen, dan nemen wij contact met je op. Reageert men niet, dan wordt de bestelling geannuleerd.

Voor producten die speciaal op verzoek worden vervaardigd, dient een aanbetaling van 50 procent van de overeengekomen aankoopsom plaats te vinden. Zodra deze aanbetaling is ontvangen zullen wij met de speciale werkzaamheden beginnen.

Levering

Steampunk-Heaven levert binnen Europa aan consumenten. Wij leveren aan het adres dat je aan ons bekend maakt. Let dus aub goed op bij het invoeren van het adres, het wordt automatisch overgenomen op de adres-sticker. Wij proberen binnen 48 uur te versturen. In enkele gevallen kan het 3 tot 5 werkdagen tot wij de bestelling verzenden.

Heb je een winkel en ben je in grotere hoeveelheden geïnteresseerd neem gerust contact op met ons. Wij hebben een groothandels-prijslijst.

Verzendkosten

Wij versturen binnen Nederland en hanteren de verzendkosten van Post NL. Bepstyle is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of vermissingen.

Voor bestellingen, die met stevige verpakking nog door de brievenbus passen, zijn de verzendkosten:

Tot 250 g – € 2,56

Voor bestellingen, die met stevige verpakking niet door de brievenbus passen zijn de verzendkosten:

Tot met 2 kg – € 6,95

De verzendkosten zijn berekend voor Nederland.

Voor bestellingen die niet binnen Nederland, maar wel binnen de EU verstuurd worden, rekenen wij 9 Euro per pakket tot 2 kg. Voor deze prijs gaat het pakket niet aangetekend op reis.

Retouren

Retouren moeten eerst met Bepstyle worden afgesproken en de retourverzending is volledig op je eigen  kosten.

Het product dient in perfecte staat en in goede verpakking binnen 14 werkdagen na de retourafspraak te worden geretourneerd en ook het rekeningnummer dient te worden vermeld. Na ontvangstbevestiging zou Steampunk-Heaven uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag terugbetalen.

Retour adres:

De ruijterlaan 21b

3781 TJ Voorthuizen

Speciaal voor u vervaardigde producten kunnen niet worden geretourneerd.

Fouten

Fouten in afbeeldingen of aanbiedingen binden Bepstyle niet.

Privacybeleid

Deze paragraaf is voor het laatst aangepast op 16-02-2015.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bepstyle. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bepstyle niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bepstyle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij delen u informatie niet met derden!

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich registreert bij Bepstyle vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.  Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw eigen browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: