top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

 

-  BepStyle: BepStyle, gevestigd te Voorthuizen onder KvK nr. 61851949.

-  Klant: degene met wie BepStyle een overeenkomst is aangegaan.

-  De klant kan een persoon/consument zijn, maar ook een bedrijf of ander type organisatie.

-  Partijen: BepStyle en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,    bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BepStyle.

2.       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.       Partijen sluiten toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1.       Alle prijzen die BepStyle hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij  uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.       Alle prijzen die Bepstyle hanteert voor haar producten of diensten, die op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BepStyle te allen tijde wijzigen.

3.       Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan,  die BepStyle niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.       De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van  een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Ten aanzien van de workshops gegeven bij en door BepStyle

Heeft een klant ingeschreven voor een workshop bij BepStyle dan kan deze inschrijving tot uiterlijk  2 dagen (48 uur)  voorafgaand aan het tijdstip van de workshop door de klant zonder kosten worden geannuleerd. Bij annulering na deze periode is de klant het volledige bedrag voor de workshop verschuldigd.

 

Ten aanzien van de boekingen betreffende het entertainment door BepStyle

Afspraken betreffende boekingen voor entertainment door BepStyle dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. Een boeking is pas dan definitief als de klant betaling van de helft van het overeengekomen totaalbedrag heeft voldaan. Annulering van de boeking is mogelijk tot 14 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum van uitvoering van de opdracht. Bij annulering na voornoemde periode is de klant het volledige bedrag van de opdracht verschuldigd.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1.       Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BepStyle gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.       Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BepStyle.

3.       De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.       Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BepStyle haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BepStyle op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.       Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BepStyle, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BepStyle te betalen.

 

Recht van reclame

Zodra de klant in verzuim is, is Bepstyle gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

BepStyle roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan BepStyle, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 

De kosten voor het terughalen- of brengen komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

1.       Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden op voorwaarde dat:

         -  het product niet is gebruikt

         - het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

         - het geen product is dat om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) kan worden teruggestuurd als het geen opdracht tot reparatie betreft

2.       De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van
           bestelling

3.       De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via de website van BepStyle

4.       De klant is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan BepStyle, bij gebreke waarvan
           zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5.       De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant, tenzij bij schriftelijke of elektronische afspraak anders wordt overeen gekomen.

 

Retentierecht

1.       BepStyle kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande
          rekeningen ten aanzien van BepStyle heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2.       Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan BepStyle.

3.       BepStyle is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.

 

Verrekening

De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan BepStyle te verrekenen met een vordering op BepStyle.

 

Eigendomsvoorbehoud

1.       Bepstyle blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen te aanzien van BepStyle op grond van wat voor met BepStyle gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.       Tot die tijd kan BepStyle zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.       Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.       Indien BepStyle een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft BepStyle het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

1.       Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.       Levering vindt plaats bij BepStyle , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.       Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

4.       Levering van online bestelde producten vindt eerst plaats als het overeengekomen bedrag is betaald. Zolang het overeengekomen bedrag nog niet is voldaan heeft BepStyle het recht om haar verplichtingen op te schorten tot het overeengekomen bedrag alsnog is betaald.

 

Levertijd

1.       De door BepStyle opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.       De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Bepstyle.

3.       Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij BepStyle niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1.       Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken , bij gebreke waarvan BepStyle niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.       Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan BepStyle, bij gebreke waarvan BepStyle niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

1.       Indien de klant de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.       Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

De garantie geldt niet in het geval van 2e hands of b-keus artikelen.

Het risico van verlies , beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Ruilen

1.       Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

          - ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

          - het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele(prijs)kaartjes.

          - het prodct nog niet is gebruikt

2.       Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant gemaakte artikelen en producten die op bestelling speciaal voor de klant zijn vervaardigd kunnen niet worden geruild.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart BepStyle tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BepStyle geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1.       De klant dienst een door BepStyle geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.       Voldoet een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant
           BepStyle daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.       De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat BepStyle in staat is hierop adequaat te reageren.

4.       De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen .

5.       Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BepStyle gehouden kan worden om andere
           werkzaamheden te verrichten dan welke zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1.       De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BepStyle.

2.       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BepStyle ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als BepStyle een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BepStyle verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid BepStyle

1.       BepStyle is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
          roekeloosheid.

2.       Indien BepStyle aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering
           van de overeenkomst.

3.       BepStyle is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.       Indien BepStyle aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
           (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van
           het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.       Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slecht indicatief en gelden slechts bij benadering en
           kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van BepStyle vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1.       De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BepStyle toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.       Is de nakoming van de verplichtingen door BepStyle niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BepStyle in verzuim
           is.

3.       BepStyle heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig
           nakomt, danwel indien BepStyle kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen
           niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1.       In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BepStyle in de nakoming van enige verplichting ten
          aanzien van de klant niet aan BepStyle kan worden toegerekend in een van de wil van BepStyle onafhankelijke situatie, waardoor nakoming van haar
          verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van
          BepStyle kan worden verlangd.

2.       Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook, doch niet uitsluitend,  gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen,
           natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-,
           computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden
           en werkonderbrekingen.

3.       Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor BepStyle één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die
           verplichtingen opgeschort totdat BepStyle er weer aan kan voldoen.

4.       Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen  heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel
            of gedeeltelijk ontbinden.

5.       BepStyle is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel
            geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1.       BepStyle is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.       Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.       Grote inhoudelijke wijzigingen zal BepStyle zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.       Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

1.       Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke
           instemming van BepStyle.

2.       Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.       Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze
           voorwaarden niet aan.

2.       Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BepStyle bij het
           opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Opgesteld op 28 maart 2020

Payment Methods
bottom of page